خدمات مالیاتی
  • تهیه و ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده
  • تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر عملکرد
  • تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ ق.م.م)
  • تهیه لایحه دفاعی برای هیأت های حل اختلاف مالیاتی
  • شرکت و دفاع از لایحه های تنظیمی در هیأت های مالیاتی