خدمات اورژانسی
  • خدمات اورژانسی برای شرکتها، اشخاص حقیقی و حقوقی که بدلایلی نیاز به تعیین وضعیت مالی و مالیاتی خود درکوتاه ترین زمان ممکن می باشند، پیش بینی شده است.

    بعنوان نمونه:

    • شرکتهایی که زمان کوتاهی برای تهیه و ارسال اظهارنامه های مالیاتی دارند.
    • شرکتهایی که اظهارنامه ارسال شده دارند ولی مدارک، دفاتر و اسناد آنها آماده نیست در صورتیکه زمان رسیدگی مالیاتی آنها تعیین شده است.
    • شرکتهایی که زمان کوتاه برای تسویه حساب با مشتریان و یا تعیین وضعیت با شرکای خود دارند.